博客 博客

Wiki Wiki

Dich vu boc xep hang hoa

Ph?n m?m, ph?n m?m, boc xep hang hoa

**C?ng ty v?n t?i ??i Nam cung c?p d?ch v? b?c x?p hàng hóa chuyên nghi?p và uy tín nh?t** #

Là m?t c?ng ty v?i nhi?u n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c?b?c x?p,?chuy?n nhà,?chuy?n kho x??ng... C?ng ty ??i Nam lu?n mang ??n nh?ng d?ch v? t?t nh?t ??n cho m?i khách hàng.

V?i ??i ng? nhan viên có s?c kh?e t?t, than thi?n, siêng n?ng trong c?ng vi?c và các thi?t b? máy móc h? tr? hi?n ??i. ??i Nam t? tin s? giúp cho hàng hóa c?a quy khách ???c b?c x?p m?t cách nhanh chóng và s?p x?p g?n gàng.

Vì là m?t ??n v? ho?t ??ng uy tín và chuyên nghi?p, nên t?t c? các lo?i hàng hóa ??u ???c chúng t?i ??m b?o an toàn khi b?c x?p và v?n chuy?n. Quy khách hoàn toàn có th? yên tam khi l?a ch?n d?ch v? t?i c?ng ty

**B?ng giá b?c x?p hàng hóa m?i nh?t có t?i c?ng ty v?n t?i ??i Nam** #

B?ng giá này bao g?m giá?d?ch v? b?c x?p?các lo?i hàng hóa t? ??n gi?n t?i ph?c t?p, t? nh? t?i l?n, t? nh? t?i n?ng, t? bình th??ng t?i nguy hi?m …

STTLO?I D?CH V???N V? TíNHHàNG NH?PHàNG XU?T
( VN?)( VN?)
1.B?c x?p hàng hoá th?ng th??ng
– Giá t?i thi?ul?n30,00030,000
– Giá áp d?ng cho s? l??ng ít < 1 t?nKg280250
– Giá áp d?ng cho s? l??ng l?n > 1 t?nKg230200
2.B?c x?p hàng hoa qu? t??i, hàng ??ng l?nh, hàng t??i s?ng
– Giá t?i thi?ul?n30,00030,000
– Giá áp d?ng cho s? l??ng ít < 1 t?nKg300300
– Giá áp d?ng cho s? l??ng l?n > 1 t?nKg250250
3.B?c x?p hàng quy hi?m
– Giá t?i thi?ul?n100,000100,000
– Giá áp d?ng cho s? l??ng ít < 1 t?nKg500500
– Giá áp d?ng cho s? l??ng l?n > 1 t?nKg400400
4.B?c x?p hàng nguy hi?m
– Giá t?i thi?ul?n50,00050,000
– Giá áp d?ng cho s? l??ng ít < 1 t?nKg400400
– Giá áp d?ng cho s? l??ng l?n > 1 t?nKg300300
5.B?c x?p hàng n?ng và hàng quá kh?
– Giá t?i thi?ul?n80,00080,000
– Giá áp d?ng cho s? l??ng ít < 1 t?nKg270270
– Giá áp d?ng cho s? l??ng l?n > 1 t?nKg230230
6D?ch v? ph?c v? ngoài gi? hành chính
– Giá ph?c v? trong kho?ng t? 16h30 ??n 22h00 c?a ngày làm vi?c th?ng th??ngThu thêm 15% m?c giá theo lo?i hình ph?c v?
– Giá ph?c v? trong sau 22h00 ??n 7h30 gi? sáng c?a ngày làm vi?c th?ng th??ngThu thêm 40% m?c giá theo lo?i hình ph?c v?
– Giá ph?c v? vào ngày ngày th? 7, ch? nh?t, ngày ngh? l? theo Q? c?a nhà n??c, ngày ngh? bù cho ngày ngh? l? n?u ngày ngh? l? theo quy ??nh c?a nhà n??c trùng vào th? b?y, ch? nh?t (k? c? làm ?êm)Thu thêm 40% m?c giá theo lo?i hình ph?c

L?u y: B?ng giá này ch? mang tính ch?t tham kh?o. B?i vì giá b?c x?p trên th? tr??ng hi?n nay lu?n thay ??i cùng nh? tùy các lo?i m?t hàng mà giá b?c x?p khác nhau. ?? nh?n báo giá b?c x?p chi ti?t cho s?n ph?m c?a quy khách vui lòng liên h??Hotline: 0938 955 329

**S? c?n thi?t c?a d?ch v? b?c x?p hàng hóa ??i v?i m?i l?nh v?c hi?n nay** #

Nhi?u ng??i th??ng ngh?,?b?c x?p hàng hóa?là vi?c làm kh?ng c?n thi?t, chúng ta có th? d? dàng b?c x?p nhanh chóng và kh?ng c?n b?c x?p chuyên nghi?p. ?ay ???c xem là suy ngh? sai l?m, b?i vì vi?c b?c x?p hàng hóa quy?t ??nh ??n ch?t l??ng và ?? an toàn c?a hàng hóa chúng ta.

Khi chúng ta s? d?ng các d?ch v? b?c x?p chuyên nghi?p, hàng hóa s? ???c ?óng gói c?n th?n, x?p ??t? ?úng quy cách và có tr?t t? nên có th? ??m b?o ???c an toàn và ch?t l??ng.

Khi s? d?ng?d?ch v??b?c x?p hàng hóa, n?u có b?t tr?c gì khi trong quá trình v?n chuy?n thì d?ch v? s? b?i th??ng và ??m b?o an toàn.

Hi?n nay ngành b?c x?p kh?ng có t?p trung vào b?t k? m?t ch?, m?t l?nh v?c nào h?t. B?t k? ngành ngh? hay l?nh v?c nào ch? c?n có yêu c?u c?n b?c x?p, là d?ch v? ?áp ?ng s? có m?t ngay.

Nh?m ?áp ?ng cho nhu c?u s? d?ng d?ch v??b?c x?p hàng hóa?TPHCM, c?ng ty ??i Nam chuyên nh?n các?d?ch v? b?c x?p hàng hóa?giá r??? TPHCM?v?i ?a d?ng ??a ?i?m nh?:

  • B?c x?p v?n t?i, b?c d? hàng lên xu?ng xe ? t?.
  • B?c x?p t?i nhà riêng, kho x??ng, c?ng bi?n, b?n tàu xe,….
  • ?óng gói hàng, tháo d? xu?ng hàng Container.
  • B?c x?p hàng hóa 24/24 k? c? vào ban ?êm và các ngày l? trong n?m.
  • B?c x?p theo ??n ??t hàng c?a các b?n.

Ngoài ra, c?ng ty ??i Nam còn tri?n khai cung c?p các d?ch v? khác nh?: d?ch v? chuy?n nhà, chuy?n v?n phòng tr?n gói, v?n chuy?n hàng hóa B?c Nam, d?ch v? chuy?n kho x??ng, d?ch v? di d?i v?t n?ng ?? ph?c v? cho khách hàng có nhu c?u s? d?ng

Email: dichvubocxepdainam@gmail.com

Hotline: 0938.955.329 (A.HUY ?i?u Hành)

??a ch?: S? 36, ???ng s? 8, Ph??ng .T?ng Nh?n Phú B, Qu?n 9, TP.HCM

Website:??https://dichvubocxepdainam.com/

Tham kh?o thêm:


https://dominiqueimmora.com/dich-vu-cung-ung-lao-dong-uy-tin-dap-ung-moi-yeu-cau-nhanh-chong/
https://dominiqueimmora.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-uy-tin-dap-ung-moi-yeu-cau-nhanh-chong/
https://dominiqueimmora.com/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-uy-tin-dap-ung-moi-yeu-cau-nhanh-chong/
https://dominiqueimmora.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-uy-tin-dap-ung-moi-yeu-cau-nhanh-chong/
https://jugglingisasnap.org/dich-vu-cung-ung-lao-dong-nhanh-chong-hoat-dong-tot-nhat/
https://jugglingisasnap.org/dich-vu-chuyen-kho-xuong-nhanh-chong-hoat-dong-tot-nhat/
https://jugglingisasnap.org/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-nhanh-chong-hoat-dong-tot-nhat/
https://jugglingisasnap.org/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-nhanh-chong-hoat-dong-tot-nhat/
https://wolfexpeditions.org/dich-vu-cung-ung-lao-dong-uy-tin-chuyen-nghiep-co-tai-dai-nam/
https://wolfexpeditions.org/dich-vu-chuyen-kho-xuong-uy-tin-chuyen-nghiep-co-tai-dai-nam/
https://wolfexpeditions.org/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-uy-tin-chuyen-nghiep-co-tai-dai-nam/
https://wolfexpeditions.org/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-uy-tin-chuyen-nghiep-co-tai-dai-nam/

0 附件
1095 查看
平均 (0 票)
评论
添加评论
在21-5-22 下午6:30发布。