博客 博客

Wiki Wiki

Dich vu chuyen nha tron goi

D?ch v? chuy?n nhà Tphcm

**D?ch v? chuy?n nhà tr?n gói uy tín giá r? ch? có t?i ??i Nam** #

B?n s? ???c cung c?p?d?ch v? chuy?n nhà?b?ng xe taxi t?i chuyên d?ng, có trang b? thùng kín v?i:

  • Cung ???ng?di chuy?n 4 km cho lo?i xe t?i 500 kg
  • B?n s? ???c chuy?n d?n hoàn toàn các v?t d?ng th?ng th??ng nh?: bàn gh?, gi??ng, t?,…. ho?c các thi?t b? ?i?n t?, ?? ?i?n gia d?ng nh? ?i?u hòa, t? l?nh, ti vi,….
  • B?n có th? di chuy?n thêm hàng hóa và nh?ng trang thi?t b? khác ??u ???c, n?u có th? ??t lên xe trong cùng chuy?n v?n chuy?n.
  • Cam k?t r? ràng trên h?p ??ng, ??m b?o quy?n l?i t?i ?a cho khách hàng
  • ??c bi?t, chúng t?i còn h? tr? l?p ??t các thi?t b? ?i?n nh? ?i?u hòa, t? l?nh t?i n?i ? m?i.

Kh?ng ch? có d?ch v? chuy?n nhà mà c?ng ty ??i Nam còn cung c?p?d?ch v? b?c x?p hàng hóa,?chuy?n kho x??ng, chuy?n v?n phòng?.... nhanh chóng v?i chi phí ph?i ch?ng nh?t hi?n nay

**B?ng giá d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói giá r? t?i Tphcm** #

**1. Giá c??c thuê xe t?i chuy?n nhà, v?n phòng** #

Lo?i xeGiá m? c?a - 10km ??uT? km th? 11 ??n 44T? km th? 45Th?i gian ch?
Xe 500kg250.000 VN?13.000 VN?/Km12.000 VN?/Km70.000 VN?/Gi?
Xe 750kg300.000 VN?14.000 VN?/Km13.000 VN?/Km70.000 VN?/Gi?
Xe 1.5 T?n400.000 VN?15.000 VN?/Km14.000VN?/Km100.000 VN?/Gi?
Xe 1.9 T?n500.000 VN?20.000 VN?/Km17.000 VN?/Km120.000 VN?/Gi?
Xe 2 t?n (thùng dài 6m2)700.000 VN?30.000 VN?/Km19.000 VN?/Km200.000 VN?/Gi?

**2. Phí b?c x?p ?? ??c** #

Lo?i xePhí b?c x?p 2 ??u
Xe 500KG200.000 VN?/xe
Xe 750KG200.000 VN?/xe
Xe 1.5 T?n400.000 VN?/xe
Xe 1.9 T?n600.000 VN?/xe
Xe 2 T?n (Dài 6m)800.000 VN?/ xe

**3. Chi phí chuy?n nhà khác(n?u có)** #

Chi phí khác (n?u có)
Thùng Carton (60x40x35 cm)18.000 VN?/Thùng
Màng PE b?c lót ?? ??cMi?n phí
C?ng tháo ráp máy l?nhTháo: 50.000 VN? + Ráp: 100.000 VN?
Tháo ráp ?? ??c n?i th?tTùy thu?c vào ?? ??c và s? l??ng
B?c x?p ?? ??c c?u thang b?Tùy s? l??ng ?? ??c và s? t?ng l?u
Kéo ?? ??c vào h?m nh?Tùy s? l??ng ?? ??c và kho?ng cách h?m
Kéo ?? ??c vào h?m chung c?Tùy s? l??ng ?? ??c và kho?ng cách h?m

L?u y: B?ng giá này ch? mang tính ch?t tham kh?o. B?i vì giá chuy?n nhà trên th? tr??ng hi?n nay lu?n thay ??i cùng nh? tùy các lo?i m?t hàng mà giá chuy?n nhà khác nhau. ?? nh?n báo giá chuy?n nhà chi ti?t cho s?n ph?m c?a quy khách vui lòng liên h??Hotline: 0938 955 329

**C?ng ty ??i Nam mang ??n d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói chuyên nghi?p uy tín nh?t** #

??i Nam là m?t c?ng ty ?? ??ng hành cùng quy khách kh?p m?i mi?n g?n xa v?i nh?ng?d?ch v? chuy?n nhà tr?n gói?t?t nh?t và ?u ??i nh?t. Chuy?n nhà tr?n gói ???c coi là th? m?nh c?a c?ng ty chúng t?i. D?ch v? này c?a chúng t?i ?? ?áp ?ng m?t cách hi?u qu? nhu c?u chuy?n nhà nhanh chóng và hi?u qu?, an toàn c?a khách hàng.

Khách hàng s? kh?ng ph?i m?t th?i gian c?ng nh? c?ng s?c cho c?ng vi?c này n?a. M?i khau trong quy trình chuy?n nhà t? khi phan lo?i, tháo d? ??n l?p ??t ??u ???c ??i ng? c?ng nhan c?a c?ng ty ??m nhi?m.

?? c?ng vi?c chuy?n nhà c?a khách hàng ???c ti?n hành ti?n l?i h?n. C?ng ty cung c?p nh?ng v?t d?ng c?n thi?t cho vi?c tháo d? và ?óng gói, di d?i nh? máy móc, thùng carton, bao bì, xe t?i…

Ngoài ra ??i ng? phong th?y c?a c?ng ty s? giúp quy khách ch?n ???c nh?ng ngày gi? ?ng y nh?t ?? chuy?n nhà c?ng nh? t? v?n giúp quy khách trong vi?c b? trí, l?p ??t ?? ??c sao cho h?p ly nh?t. V?y còn ly do gì mà ch?a g?i?d?ch v? chuy?n nhà?c?a c?ng ty ??i Nam

-?? ?D?ch v? chuy?n nhà??giúp v?n chuy?n nhanh chóng, khoa h?c và ti?t ki?m th?i gian cho khách hàng.

-?? ???i ng? nhan viên chuyên nghi?p v?i nhi?u t?, ??i chuyên m?n khác nhau. Thái ?? làm vi?c t?n tình và có tinh th?n trách nhi?m.?

-?? ???i ng? tài x? lái xe t?i chuyên nghi?p, giàu kinh nghi?m, s?n sàng x? ly các tình hu?ng b?t ng? x?y ra trong quá trình di chuy?n, giúp hàng hóa ??n n?i giao nh?n an toàn.

-?? ?Ph??ng ti?n v?n chuy?n xe ? t?i, xe taxi t?i ?a d?ng t?i tr?ng, kích c?, trang thi?t b? máy móc h? tr? vi?c chuy?n nhà ?a n?ng mang tính ti?n ích cao.

-?? ?Ti?p nh?n ph?n h?i th?ng tin khách hàng m?i lúc, m?i n?i trong quá trình v?n chuy?n.

-?? ?Khách hàng hoàn toàn có th? theo d?i ???c quá trình v?n chuy?n b?ng ??nh v? GPS ngay c? khi ng?i trong phòng làm vi?c.

-?? ?H?p ??ng minh b?ch các ?i?u kho?n, chi phí ???c c?ng b? r? ràng tr??c khi ky h?p ??ng.

S? d?ng?d?ch v? chuy?n nhà?tr?n gói?s? giúp b?n ti?t ki?m t?i ?a c?ng s?c và th?i gian. V?i chi phí h?p ly và d?ch v? chuyên nghi?p thì kh?ng có ly do nào mà b?n kh?ng l?a ch?n các d?ch v? chuy?n nhà.

Email: dichvubocxepdainam@gmail.com

Hotline: 0938.955.329 (A.HUY ?i?u Hành)

??a ch?: S? 36, ???ng s? 8, Ph??ng .T?ng Nh?n Phú B, Qu?n 9, TP.HCM

Website:??https://dichvubocxepdainam.com/

Tham kh?o thêm:


https://www.investinextremadura.com/web/bocxepdainam/blog/-/blogs/dich-vu-boc-xep-hang-hoa
https://www.investinextremadura.com/web/bocxepdainam/blog/-/blogs/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi
https://www.investinextremadura.com/web/bocxepdainam/blog/-/blogs/dich-vu-chuyen-kho-xuong
https://www.investinextremadura.com/web/bocxepdainam/blog/-/blogs/dich-vu-cung-ung-lao-dong

https://traleecircusfestival.com/cung-ung-lao-dong-dich-vu-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-tphcm/
https://traleecircusfestival.com/chuyen-kho-xuong-dich-vu-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-tphcm/
https://traleecircusfestival.com/dich-vu-chuyen-nha-dich-vu-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-tphcm/
https://traleecircusfestival.com/boc-xep-hang-hoa-dich-vu-uy-tin-chuyen-nghiep-tai-tphcm/
https://satradioweb.com/dich-vu-cung-ung-lao-dong-chuyen-nghiep-gia-re-tai-dai-nam/
https://satradioweb.com/dich-vu-chuyen-kho-xuong-chuyen-nghiep-gia-re-tai-dai-nam/
https://satradioweb.com/dich-vu-chuyen-nha-tron-goi-chuyen-nghiep-gia-re-tai-dai-nam/
https://satradioweb.com/dich-vu-boc-xep-hang-hoa-chuyen-nghiep-gia-re-tai-dai-nam/

0 附件
823 查看
平均 (0 票)
评论
还没有评论。 发表第一个留言。