Wiki Wiki

返回

viem lo tuyen tu cung nu gioi

1. Ba H?u qu? Nguy hi?m c?a Viêm l? tuy?n dai d?ng #

Nhi?m trùng l? tuy?n là b?nh ph? khoa ??u G?p ? Các Ng??i ph? n?. C? ch? Làm ra b?nh ???c ly gi?i khá ??n gi?n: Th?ng Lu?n, ph?n Phía ngoài c? t? cung (am ??o) Cùng v?i bên trong c? t? cung (?ng c? t? cung) ???c c?u t?o Là do Nh?ng t? bào Khác nhau. T? bào Gay cho ph?n Bên ngoài c? t? cung g?i là t? bào bi?u m? m?m. Ph?n bên trong c? t? cung l?i ???c hình thành Do Các t? bào bi?u m? tr?. Khi M?t s? t? bào bi?u m? tr? bên trong xam l?n Cùng phát tri?n T?i Khu v?c c?a M?t vài t? bào bi?u m? m?m, Vùng c? t? cung Có th? x?y ra Các bi?n ??i b?nh ly. ?ay là Ly do D?n ??n b?nh ly Nhi?m trùng l? tuy?n cho V? s? Ch? em ph? n?.

Hình ?nh minh h?a Nhi?m trùng l? tuy?n

?a s? Ng??i mang b?nh Viêm l? tuy?n Th??ng xuyên Kh?ng có Bi?u hi?n Cùng v?i kh?ng Ph?i Tr?. Song, Khi Tình hu?ng Ng?a Rát bu?t, khí h? Có mùi, rong kinh… x?y ra quá Th??ng, Ví d? c?nh báo cho Vài Di ch?ng nguy hi?m:

1.1. Viêm nhi?m l? tuy?n dai d?ng Gay ra b?nh Vùng kín #

Vùng kín là Ch? trú ?n c?a hàng tri?u vi sinh v?t Li?u có h?i Ví d? n?m, trùng roi, vi khu?n… Ch? ch? m?t “th?i c?” N?i, Vài vi sinh v?t này Có nguy c? Khu v?c lên Cùng phát tri?n m?nh m?.

Lúc B? m?c Viêm nhi?m l? tuy?n, khí h? c?a Ng??i có b?nh S? T?ng L? Dù kh?ng C?n ngày tr?ng r?ng. ?ay chính là y?u t? c? h?i cho Quá trình phát tri?n c?a Vài m?m b?nh Sinh ra Viêm nhi?m. Vòng c? t? cung, m?m b?nh ng??c dòng ?i lên Và Có kh? n?ng Sinh nên thêm H?u h?t b?nh ly ph? khoa nguy hi?m: Viêm t?c vòi tr?ng, Viêm ti?u khung, Nhi?m trùng n?i m?c t? cung…

1.2. Viêm l? tuy?n dai d?ng D?n t?i v? sinh #

V? sinh là H? qu? D?n ??n e ng?i cho ?a s? Ch? em ph? n? trong ?? tu?i thai s?n. Vì Nang cao d?ch am ??o nh?y nh?t, con ???ng ?i vào B?t g?p tr?ng c?a tinh trùng M?c c?n tr?. PH th?ng Lu?n ? am ??o c?ng B? m?c Thay th? ??i Lúc B? m?c b?nh, khi?n tinh trùng Khó kh?n t?n ? h?n. B?i v?y, Tr? kh?i Viêm l? tuy?n là mong mu?n c?a Ch? y?u Ph? n? ?? ??m b?o s?c kh?e sinh s?n.

1.3. Viêm l? tuy?n dai d?ng Sinh nên ung th? c? t? cung #

Hình ?nh minh h?a c? t? cung B? m?c Viêm nhi?m l? tuy?n

B?n than Viêm l? tuy?n là b?nh lành tính, kh?ng tr?c ti?p Gay ung th? c? t? cung. Nh?ng, trong S? B? m?c xam l?n, M?t vài t? bào bi?u m? m?m Ngoài Th??ng xuyên Có xu Cách T?ng sinh ?? ?áp tr?. Quá trình xam l?n – Nang cao sinh quá m?c này T?o nên Nhi?u t?n th??ng cho Khu v?c kín, là ti?n ?? c?a ung th? c? t? cung.

M?t s? H? qu? c?a Nhi?m trùng l? tuy?n dai d?ng Th??ng c?c k? Nguy hi?m, ?nh h??ng tr?c ti?p T?i s?c kh?e, th?m chí là tính m?ng c?a Ng??i nhi?m b?nh. T?i vì th?, Vi?c Nh?n bi?t b?nh s?m Và Tr? k?p th?i là v? V?i quan tr?ng. Li?n Khi nghi ng? B? m?c b?nh, Ng??i ph? n? Ph?i tìm ki?m Ph??ng th?c Ch?a tr? d?t ?i?m.

Chi phí khám ph? khoa + ??a ch? khám ph? khoa?............

ch?a viêm l? tuy?n c? t? cung ? ?au t?t + chi phí ??t viêm l? tuy?n c? t? cung?............


0 附件
767 查看
平均 (0 票)
评论
还没有评论。 发表第一个留言。

博客 博客